OnurAir Gizlilik Politikası

OnurAir Gizlilik Politikası

GİZLİLİK KOŞULLARI

Genel

Kişisel verileriniz, ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. ("Onur Air") için önemlidir. Onur Air Gizlilik Politikası size ait kişisel verilerin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği, kimlerle paylaşılabileceği ve haklarınız konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. İnternet sayfamız, mobil uygulamalarımız, taşıma sözleşmesi kapsamı veya diğer elektronik iletişim ve diğer kanallarımız aracılığı ile Onur Air'e kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenecektir. Sitemizi her ziyaret ettiğinizde ya da taşıma sözleşmesi her kurulduğunda işlem tarihinde geçerli Gizlilik Politikasında belirtilen hususları kabul etmiş sayılmaktasınız.

İşbu Aydınlatma Metni, bu amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve Veri Sorumlusu:

Onur Air, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda kişisel verilerinizi burada belirtilen şartlar uyarınca ve ayrıca Türk Sivil Havacılık Kanunu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu devletlerarası ikili anlaşmalar ya da çok taraflı anlaşmalar; Sivil Havacılık Mevzuatı ve diğer tabi olduğumuz kanun, uluslararası sözleşme, yönetmelik, genelge ve düzenlemeler  kapsamında   kaydetmekte, işlemekte, güncellenmekte ve saklanmakta, paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, burada yer verilen amaçlar doğrultusunda uluslararası ve yerel havacılık mevzuatı başta olmak üzere mevzuat uyarınca hava taşıyıcısının taşıma sözleşmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Onur Air, yasal düzenlemeler uyarınca:
• Adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
• Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
• Biletleme, uçuş rezervasyon, puan ve uçuş işlem detaylarınızı,
• Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
• Yolculuk ve sipariş bilgilerinizi,
• Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
• Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
• İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
• Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, işleyebilir.

Onur Air, kişisel verilerinizi internet sitesi ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kontuarları ve uçağa kabul kontrol noktaları, Onur Air ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun uyarınca gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenecek kişisel verileriniz açısından Veri Sorumlusu’nun ticari ünvanı ONUR AIR TAŞIMACILIK A.Ş. olup ticari merkezi Atatürk Havalimanı B Kapısı Teknik Hangar Yanı 34149 Yeşilköy İstanbul adresindedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Onur Air, yasal düzenlemeler uyarınca:
• Rezervasyon ve bilet alımlarınızı gerçekleştirmek ve uçuşunuzu yönetmek,
• Seyahat gereksinimlerinizi yerine getirmek,
• Size özel uçuş teklifleri ve hizmetleri sunmak,
• Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ve bunları kişisel verilerinizin korunmasını taahhüt eden üçüncü kişiler ile paylaşmak,
• İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
• Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
• Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliğinin sağlanması, Onur Air, Onur Air çalışanları, Onur Air'e hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya yolcularımızın can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla işleyebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri şunlardır:
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
- Taşıma sözleşmesinin kurulması, ifası, kontrolü ve denetimiyle doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle; kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması;
- Taşıyıcı olarak taşıma sözleşmesi uyarınca Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
- Taşıma sözleşmesinden doğacak haklarınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ve
- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; taşıma sözleşmesinin ifası, yönetimi ve denetimi amacıyla emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; Türk Sivil Havacılık Kanunu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu devletlerarası ikili anlaşmalar ya da çok taraflı anlaşmalar; Sivil Havacılık Mevzuatı ve diğer tabi olduğumuz kanun, uluslararası sözleşme, yönetmelik, genelge ve düzenlemeler  kapsamında görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kamu kurumlarına, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz;
• İlgili ülkelerde yasalarca yetkili kılınmış sivil havacılık şirket ve otoriteleri, kamu kurumları; emniyet görevlileri ve kolluk kuvvetleriyle;
• İş ortaklarıyla,
• Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş işbirlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer havayolu şirketleriyle,
• Havayolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
• Kamu ve uçuş güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; yazılı olarak yukarıda iletişim bilgileri verilen Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Paylaşın:

 
 
 

Bizi Takip Edin

 
/OnurAir /Onurair /OnurAir